الفرق بين domain و workgroup

Each computer has a set of user accounts. بخش بسیار زیادی از دوره MCSA و MCSE مبتنی بر آموزش قسمت های مختلف اکتیودایرکتوری می باشد

2022-12-08
    California university of pennsylvania
  1. 2
  2. Key difference: A workgroup is a type of peer-to-peer network
  3. Active Oldest Votes
  4. 2020-10-23