عتفغ د

journal of the college of basic education. Feb 10, 2018 · د تهران راډیو مینه والو دا دی یوځل بیا مو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام برابر کړی دی

2022-12-08
    اغاني و نونو نونو
  1. ا kl- ˙$ نnا !o 2011 م˝ا ا ˇ
  2. : ٢ د ,ˆا د # r
  3. ١ٝ‫ايغٝاع‬ ‫يًٛسزات
  4. د