وو جي ها ن

Govt Boys Primary School Muhammad Sadiq Memon Managed By Sadiq Foundation. ة لاكولا ن ع ةردا صلا ناملأا تاي ساسأ :ي ھو ،تا ف ى لإ ةل سلسلا هذ ھ نم ض ةردا صلا تارو شنملا فَّـ نصتو

2023-01-27
    يس و القران الحكيم
  1. Contoh Khutbah Pertama 2
  2. نَـ ـنَـ ـنَ نَ نُـ